• Verkoper garandeert op geen enkele wijze dat door het gebruik van het CARona Shield er geen besmetting met het corona virus zal optreden;
  • Verkoper is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook, daaronder begrepen gevolg- of indirecte schade ongeacht ten gevolge van welke oorzaak, onzorgvuldigheid of verzuim die als gevolg van het gebruik of bevestiging van het CARona Shield mocht zijn ontstaan. Koper vrijwaart het Verkoper dan ook uitdrukkelijk voor elke (schade)claim hoe ook genaamd.
  • Door ondertekening van het bestelformulier verklaart koper zich uitdrukkelijk akkoord met voornoemde voorwaarden.